A weboldal böngészésével Ön hozzájárul a sütik használatához.

1%

Minden évben lehetőség van arra, hogy Ön rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Kérjük, hogy a civil szervezeteknek felajánlható 1%-kal segítse a felnőtt hematológiai betegekért végzett munkánkat! A Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány (MOHA) jogosult a civil szervezeteknek felajánlható 1% fogadására.

Ki rendelkezhet a személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról?

Bárki, aki személyi jövedelemadó bevallást ad, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Azaz a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni, ha az említett tevékenységből vagy más jogcímen szereznek az összevont adóalapba tartozó jövedelmet.

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

Dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt előirányzatnak. Minkét kedvezményezetti körből egyet-egyet választhat, azaz sem az egyik, sem a másik 1% nem osztható meg és nem vonható össze.
Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen.

Ha nem ajánlja fel semmilyen civil szervezet és egyház számára adója ezen részét, akkor az összeg az államkincstárat fogja gyarapítani és Önnek nem lesz beleszólása a felhasználásába.

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a rendelkező nyilatkozat mindkét részét töltse ki.

Amennyiben Ön csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, akkor a rendelkező nyilatkozaton található, másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át.

A rendelkezés benyújtására 2018. május 22-ig van lehetőség, ez a határidő jogvesztő, elmulasztása igazolási kérelemmel sem menthető ki.

A rendelkező nyilatkozaton jelezheti hozzájárulását ahhoz, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil szervezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Letölthető rendelkező nyilatkozat az SZJA 1+1 százalékáról

Az SZJA 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája 2018-ban

Az SZJA +1% felajánlására jogosult egyházak és a kiemelt előirányzat listája 2018-ban 

Hogyan lehet az 1+1 százalékról rendelkezni?

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 17SZJA jelű bevallás EGYSZA lapja) kitöltésével rendelkezhet.

Adóbevallásnak minősül az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával, kiegészítésével elkészített bevallás is.

Aki központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval rendelkezik és bevallási tervezetét az on-line felületen javítja, az is tud az SZJA 1+1%-áról rendelkezni.
A nyomtatványnak ezen lapján mindkét kedvezményezetti kör részére lehet rendelkezni. Amennyiben valaki csak egy kedvezményezettet kíván megjelölni, a másik rubrikát húzza át.
A rendelkező magánszemély a rendelkező nyilatkozaton jelezheti azon döntését, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét az általa kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közöljék.
Aki adatai közlésére felhatalmazást ad, azt a kedvezményezettként megjelölt szervezet megkeresheti, részére tájékoztatást nyújthat és adatait a rendelkezéstől számított öt évig kezeli.
Az adatok feltüntetése az EGYSZA lapon önkéntes.

A NAV oldalán található nyomtatványkitöltő program használata esetén szintén van lehetőség arra, hogy a nyomtatvány részeként rendelkezzen, azaz a program felhasználásával töltse ki a 17SZJA jelű bevallás EGYSZA lapján található rendelkező nyilatkozatot.

Amennyiben a nyomtatványkitöltő programmal előállított bevallását kinyomtatva kívánja eljuttatni az adóhatósághoz, akkor azt helyezze el a bevallást tartalmazó borítékban. Ha nyomtatvány részeként rendelkezik, és bevallását papíron adja be, a saját azonosító adatairól a kedvezményezettekre vonatkozó adatokat ne válassza le!

2018-ban a NAV bevallási tervezet elkészítésével segíti a magánszemély adózókat bevallási kötelezettségük teljesítésében. Ha bevallási tervezetét papír alapon kapta meg az adóhatóságtól - nincs ügyfélkapus elérhetősége - és az elkészített tervezettel nem ért egyet, akkor bevallási kötelezettségének 17SZJA bevallás benyújtásával tud eleget tenni. Ezen bevalláshoz kapcsolódóan lehet rendelkezni az SZJA 1+1 százalékáról.

Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval és bevallási tervezetét az erre a célra kialakított on-line felületen módosítja, akkor a felületen az SZJA 1+1 százalékáról is rendelkezhet.

Abban az esetben, ha a bevallását maga készíti el és elektronikusan küldi be, a rendelkező nyilatkozatot is eljuttathatja az adóhatósághoz elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül. Lehetősége van arra, hogy a bevallása részét képező rendelkező nyilatkozatot az elektronikusan elkészített nyomtatvánnyal együtt juttassa el az adóhatósághoz. Amennyiben azonban nem így tesz, akkor 2018. május 22-éig lehetősége van arra, hogy az elektronikus rendelkező nyilatkozatát a bevallástól elkülönülten küldje meg.
Ez esetben nem a bevallás részét képező EGYSZA lapon, hanem a külön programban található „17EGYSZA” megnevezésű nyilatkozat kitöltésével és elektronikus továbbításával rendelkezhet.
Abban az esetben, ha az elektronikus bevallását nem saját maga, hanem meghatalmazottja (például könyvelője) készíti, az adóhatósághoz azt is be kell jelentenie, hogy a rendelkező nyilatkozat elektronikus továbbítására meghatalmazottja jogosult.

2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója döntése szerint továbbra is gyűjtheti a munkavállalói 1+1%-os nyilatkozatát. Amennyiben a magánszemély munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1%-áról, akkor azt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. A május 10-e után átadott borítékokat a munkáltató nem köteles átvenni. A magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg. Továbbá fontos, hogy az adóazonosító jele is szerepeljen a borítékon. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon feltüntethető a magánszemély neve és a lakcíme is. A munkáltatók a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe veszik, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírását. A munkáltató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésőbb 2018. május 22-ig adja át az adóhatóságnak.

A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben tehát az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett (sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján) lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Erre 2018. május 22-éig van lehetőség, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen 2018. február 26-áig be kell adnia. A határidő jogvesztő, így a késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz.

Az adóhatóság külön kezeli a rendelkező magánszemély és a kedvezményezett adatait az eljuttatás módszerétől függetlenül, azaz még abban az esetben is, ha a magánszemély a bevallás részeként rendelkezik. A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, különleges védelmet élvez, abba illetéktelen személy nem tekinthet be. Egyedüli kivételt az a már említett eset jelent, ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatán kifejezetten abból a célból adja meg adatait, hogy azokat a nyilatkozaton megjelölt kedvezményezettel közöljék. A kedvezményezett civil szervezet az adatok megadása esetén is csak kapcsolatfelvételre és tájékoztatásra használhatja a magánszemély elérhetőségét.

Mikor érvényes a nyilatkozat?

Az adóhatóság – a következő bekezdésben leírtak fenntartásával – Önnel csak akkor veszi fel a kapcsolatot, ha a rendelkező nyilatkozata bármely okból érvénytelen. Amennyiben tehát Ön rendelkező nyilatkozatot adott, és az adóhatóságtól nem kapott határozatot arról, hogy a rendelkező nyilatkozata érvénytelen lenne, továbbá ha a kedvezményezett szerepel a www.nav.gov.hu honlapon közzétett tájékoztatóban, akkor a rendelkező nyilatkozatát az adóhatóság teljesítette.

Amennyiben Ön a kedvezményezett részére történő összeg átutalásának időpontjában rendelkezik ügyfélkapuval, a rendelkezés teljesítéséről az adóhatóság Önt ugyanilyen módon elektronikus üzenet formájában értesíti. Erről elektronikus levélben is értesítést kap.

A rendelkező nyilatkozat mind a magánszemély, mind a kedvezményezett oldaláról érvénytelenné válhat.

Mikor érvénytelen a nyilatkozat?

Érvénytelen a rendelkezés, ha

- a nyilatkozat a kedvezményezett adószámát nem tartalmazza, illetve az nem pontos, nem olvasható

vagy

- a nyilatkozat a kedvezményezett technikai számát nem tartalmazza, illetve az nem pontos, nem olvasható és a technikai szám hiányában a nyilatkozaton feltüntetett elnevezés alapján az egyházi kedvezményezett nem azonosítható

vagy

- két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét nyilatkozat ugyanazon kedvezményezetti körbe tartozó két szervezetet jelöl (például: két alapítvány)

vagy

- a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon nem szerepel a magánszemély adóazonosító jele, illetve az nincs lezárva

vagy

- a rendelkező magánszemély a munkáltatónak átadott lezárt borítékot annak ragasztási felületére átnyúlóan nem írta alá

vagy

- a magánszemély az adóját határidőig nem fizette meg

vagy

- az esedékesség előtt benyújtott kérelem alapján legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy halasztást engedélyezett az adóhatóság, az engedélyező határozat feltételeit a magánszemély nem teljesítette.

vagy

- a magánszemély olyan szervezetet, személyt jelölt meg kedvezményezettként, amely a törvény alapján nem lehet kedvezményezett (például párt, vagy olyan alapítvány, amely nem végez közhasznú tevékenységet)

vagy

- a magánszemély által megjelölt szervezet nem igazolta regisztrációs eljárásban azt, hogy megfelel a törvény feltételeinek

vagy

- a magánszemély által választott szervezet nem tett eleget a törvényben meghatározott kötelezettségének és nem tette közzé azt, hogy a korábbi év(ek)ben számára felajánlott összeget hogyan használta fel. E mulasztás miatt ugyanis a törvény szerint az adóhatóságnak ki kell zárnia a mulasztó szervezetet a mulasztást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből, azaz a kizárás évében a szervezet nem kaphatja meg a részére felajánlott 1 százalékos összeget.

Amennyiben a magánszemély rendelkező nyilatkozata a kedvezményezett érdekkörében meglévő körülmény miatt minősül érvénytelennek, az adóhatóság e tényről az adózót az érvénytelenség okának megjelölésével legkorábban a rendelkező nyilatkozat éve november 30-ától elektronikus úton, megfelelő elektronikus tárhely hiányában, illetve amennyiben az elektronikus ügyintézést a rendelkezési nyilvántartásban kizárta, akkor postai úton értesíti.

A rendelkező nyilatkozat érvénytelenségét megállapító határozattal szemben a magánszemély illetékköteles fellebbezéssel élhet.

Mint a fentiekben szerepel, abban az esetben, ha Ön ugyanazon kedvezményezetti körbe tartozó több kedvezményezett javára is rendelkezett (például: két nyilatkozatában két alapítványt jelölt meg), akkor mindkét rendelkezése érvénytelen.

Ugyanakkor, ha a többszörös rendelkezés oly módon történik, hogy ugyan két külön kedvezményezetti kört választ és a nyilatkozatát postai úton és személyesen is benyújtja az adóhatósághoz, akkor a duplikáció folytán az adóhatósághoz korábban beérkező nyilatkozata válik érvényessé.

 

Az összefoglaló a vonatkozó hatályos jogszabályok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatója alapján készült 2018. január 10-én.

Mellékletek:
Vissza

NEMZETKÖZI ERNYŐSZERVEZETEINK